Департамент екології та природних ресурсів

01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а

Тел. 279-01-58, факс – 234-96-15

Електронна адреса: [email protected]

Адреса офіційного веб-сайту:     http://ecology-kievoblast.com.ua/

Директор департаменту

ТКАЛІЧ Ганна Іванівна                             

Приймальня                                                                   279-01-58

Заступник директора департаменту

МАГДЕНКО Юрій Іванович

Заступник директора департаменту – начальник управління охорони природних ресурсів

АНДРУЩЕНКО Андрій Володимирович

ПОЛОЖЕННЯ

про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на Департамент завдань у Київській області.
 1. Департамент підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).

Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим Положенням.
 1. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території Київської області державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території Київської області; забезпечення екологічної та у межах компетенції радіаційної безпеки.
 1. Департамент відповідно до своїх повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної держадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. надає адміністративні послуги;

5.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі в області та вживає заходів до усунення недоліків;

5.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області;

5.7. вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

5.8. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.9. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.10. розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.11. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.12. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

5.13. бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

5.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

5.15. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.16. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.17. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.18. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.19. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.20. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.21. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.22. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.23. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.24. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.25. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.26. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.27. забезпечує захист персональних даних;

5.28. забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території Київської області;

5.29. реалізує державну політику у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;

5.30. здійснює державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу;

5.31. вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

5.32. вирішує в установленому порядку питання щодо погодження надання у користування мисливських угідь;

5.33. погоджує пропозиції користувачів мисливських угідь щодо лімітів добування (відстрілу, відлову) тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

5.34. погоджує строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

5.35. погоджує пропускну спроможність мисливських угідь;

5.36. погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства;

5.37. видає дозволи на відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, вовка, лисиці не в мисливський період у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

5.38. видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин), видів тварин, рослин, занесених до Червоної книги України, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;

5.39. видає дозволи на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

5.40. погоджує виділення особливо захисних лісових ділянок;

5.41. бере участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

5.42. погоджує перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно-заповідного фонду;

5.43. сприяє подальшому впровадженню принципів Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо.

5.44. забезпечує у межах своїх повноважень розгляд питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

5.45. погоджує надання лісів в постійне користування в установленому порядку;

5.46. погоджує вирубку дерев та чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;

5.47. погоджує проекти водоохоронних зон;

5.48. здійснює попереднє погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу;

5.49. погоджує видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища;

5.50. здійснює аналіз інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації (ст. 2 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.51. надає мотивований висновок з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації (ст. 2 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.52. забезпечує своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) (ст. 4 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.53. забезпечує громадськості вільний доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої наданої суб’єктом господарювання документації щодо планованої діяльності із можливістю надання робити копії (фотокопії) та виписки із зазначеної документації, а також можливість ознайомлення з інформацією за місцем її розміщення, крім випадків, якщо документація щодо планованої діяльності чи звіт з оцінки впливу на довкілля містять конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання, така інформація за обґрунтованою заявою суб’єкта господарювання відокремлюється, а решта інформації надається для ознайомлення громадськості (ст. 4 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.54. забезпечує проведення громадського обговорення у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля (ст.ст. 7, 8 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.55. утворює експертні комісії з оцінки впливу на довкілля та затверджує відповідні положення про її діяльність (ст. 10 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.56. вживає додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля за результатами післяпроектного моніторингу (ст. 13 Закону України „Про оцінку впливу на довкілляˮ);

5.57. забезпечує ефективне використання природних ресурсів;

5.58. організовує і здійснює державне регулювання та контроль за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об’єктів тваринного світу, які перебувають на території Київської області;

5.59. надає рекомендації щодо затвердження матеріалів генеральних та детальних планів територій;

5.60. погоджує встановлення меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

5.61. погоджує створення на річках та в їх басейнах штучних водойм та водопровідних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод;

5.62. погоджує добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, в руслах річок у водоохоронній зоні (в окремих випадках);

5.63. погоджує проекти смуги відведення з особливим режимом користування для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних й осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках;

5.64. видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

5.65. погоджує місця розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів) (ст. 20 Закон України „Про відходиˮ);

5.66. реєструє звіти інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

5.67. видає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти якого належать до другої або третьої групи;

5.68. погоджує технологічні нормативи використання питної води, які розробляються кожним підприємством питного водопостачання;

5.69. приймає рішення про поетапне зниження  викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності та визначає тривалість кожного етапу у випадках, визначених законом;

5.70. ініціює розробку програм оздоровлення атмосферного повітря у разі перевищення нормативів екологічної безпеки на території Київської області;

5.71. надає дозволи на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;

5.72. видає величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, визначені розрахунковим методом;

5.73. здійснює моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів;

5.74. реєструє декларації про відходи;

5.75. затверджує та реєструє реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та зміни до них;

5.76. затверджує та реєструє паспорти місця видалення відходів та зміни до них;

5.77. розглядає та реєструє звіти з інвентаризації відходів;

5.78. погоджує технічний паспорт відходів;

5.79. погоджує місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників;

5.80. координує та сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

5.81. складає і веде реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

5.82. організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

5.83. сприяє роз’ясненню законодавства про відходи серед населення, створює необхідні умови для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

5.85. встановлює умови скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об’єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів;

5.86. встановлює умови скидання дренажних вод у водні об’єкти;

5.87. взаємодіє з органами місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами;

5.88. погоджує індивідуальні регламенти скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних вод та технологічних водойм у поверхневі водні об’єкти;

5.89. бере участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжитті необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;

5.90. організовує розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загально-державних програм;

5.91. подає пропозиції Київській обласній державній адміністрації щодо розподілу коштів екологічного податку, що надходять до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

5.92. бере участь в розробленні регіональних екологічних програм та забезпечує їх виконання, звітує перед Київською обласною радою про їх виконання та вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних і регіональних екологічних програм;

5.93. інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

5.94. організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

5.95. готує пропозиції до проекту обласного бюджету на відповідний рік щодо фінансування регіональних програм з питань охорони навколишнього природного середовища;

5.96. видає екологічні висновки для здійснення природоохоронних заходів;

5.97. забезпечує збереження державної таємниці в Департаменті;

5.98. здійснює повноваження, визначені та делеговані обласною радою;

5.99. бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

5.100. бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної екологічної політики;

5.101. сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо;

5.102. виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямами;

5.103. забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища;

5.104. захищає права та законні інтереси відповідно до компетенції в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих під час розгляду правових питань, спорів;

5.105. забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин;

5.106. забезпечує реалізацію державної політики щодо використання та охорони земель;

5.107. погоджує в установленому порядку питання, що стосуються надання у користування рибогосподарських водних об’єктів;

5.108. забезпечує розгляд та підготовку документів, необхідних для передачі в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області;

5.109. погоджує «Заяву про наміри» видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

5.110. здійснює контроль за додержанням законодавства у сфері лісових відносин;

5.111. здійснює інші повноваження відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. Департамент для здійснення повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної держадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6.6. залучати до підготовки висновків з оцінки впливу на довкілля, у разі необхідності, фахівців інших установ, організацій та підприємств з метою наукової обґрунтованості висновків з оцінки впливу на довкілля;

6.7. ініціювати розроблення державних цільових програм, розробляти та проводити громадське обговорення концепції програми;

6.8. проводити фото-, відеозйомку та звукозапис як допоміжний засіб технічної фіксації порушень законодавства у сфері благоустрою у випадках, передбачених законодавством України;

6.9. проводити громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності суб’єктів господарювання.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, терито-ріальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 1. Директор Департаменту:

9.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

9.2. подає на затвердження голові обласної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

9.4. подає на затвердження голові обласної держадміністрації положення про Департамент;

9.5. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області;

9.6. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису Департаменту;

9.7. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх, та притягує до дисциплінарної відповідальності;

9.8. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх, та притягує дисциплінарної відповідальності;

9.9. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

9.10. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.11. здійснює інші визначені Законом України „Про державну службуˮ повноваження керівника державної служби у Департаменті;

9.12. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації;

9.13. вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

9.14. звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9.15. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

9.16. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.17. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.18. підписує господарські й цивільно-правові договори та угоди;

9.19. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної держадміністрації;

9.20. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

9.21. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації.
 1. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту згідно із законодавством про державу службу.
 1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, створюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники обласних комунальних підприємств, представники інших підприємств, установ та організацій області (за згодою їх керівників).

 1. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення екологічного стану області й вирішення інших питань при Департаменті можуть створюватися консультативно-дорадчі та інші органи.

Склад цих рад, комісій або робочих груп та положення про них затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної держадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, зі змінами та доповненнями на момент їх затвердження головою обласної держадміністрації.
 1. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.